Belangrijke data:
Kunt u vinden in onze informatiegids en in de kalender van de Parro app.

Wat maakt ons 'Kindcentrum Warande'?

We laten kinderen hun waarden ontwikkelen en helpen ze te bepalen wat zij als mens belangrijk en onbelangrijk vinden, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken in hun leven. We leren de kinderen zich open te stellen voor het nieuwe en het onbekende. We leren ze hoe je moet leren. Omgaan met gevoelens staat centraal. Prettige gevoelens zoals blij zijn of iets bewonderen. Maar ook gevoelens die helemaal niet fijn zijn. Als je verdrietig bent, of boos. Kindcentrum Warande biedt een veilige omgeving met genoeg leermomenten: kinderen maken pret en soms ruzie, ze helpen elkaar en wisselen ervaringen uit.
In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van ons Kindcentrum willen we hier graag benoemen: 

  • Een integraal Kindcentrum: In samenwerking met Go! Kinderopvang bieden wij opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar, waardoor er een nog stevigere basis wordt gelegd voor hun doorgaande ontwikkeling.
  • Dagarrangement: Van 7.00 - 18.30 bieden wij een dag-arrangement waarbij kinderen een evenwichtige verdeling van activiteiten en ontspanning zullen beleven. Alle activiteiten worden aangeboden vanuit dezelfde visie en met één doorgaande pedagogische en inhoudelijke liljn.
  • Kiva: We werken met Kiva, wat is gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht.

Het team

Op Kindcentrum Warande werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Kindcentrumplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maken wij een kindcentrumplan. Het kindcentrumplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor ons zelf. Het plan laat zien waar het kindcentrum op inzet en hoe het kindcentrum het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Informatiegids

Onze informatiegids geeft veel praktische informatie over het kindcentrum voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij Kindcentrum Warande hebben ook ouders invloed op het beleid. Zij zijn samen met enkele medewerkers verenigd in de kindcentrumraad.

Oudervereniging

In 2013 is er een oudervereniging opgericht, die op dit moment bestaat uit twee bestuursleden, een groep enthousiaste ouders met een groot organisatietalent en een medewerker van het kindcentrum. De oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren en bekostigen van het schoolreisje, feesten en excursies (vb. het IKC-reisje, Sinterklaas, de avondvierdaagse en het afsluitingsfeest). 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor deze activiteiten vragen wij aan ouders een financiële bijdrage; de zogeheten vrijwillige ouderbijdrage. De overheid heeft bepaald dat onderwijs gratis is. Ouders kunnen niet verplicht worden de bijdrage te betalen. Onze doelstelling is om voor elk kind de ouderbijdrage op te halen om er een feestelijk schooljaar van te kunnen maken.

 

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging legt periodiek verantwoording af aan de kindcentrumraad en aan de ouders op de jaarlijkse ouderavond (informatiemarkt). 

De vrijwillige ouderbijdrage ziet er voor schooljaar 2021-2022 als volgt uit:

o   Algemene bijdrage                       : € 27,50

o   IKC-reisje (groep 1 - 6)                 : € 30,00

o   Kamp (groep 7 - 8)                       : € 80,00

o   Totaal                                             : € 57,50 (groep 1-6) of € 107,50 (groep 7-8)

 

Ouders/verzorgers die wel willen betalen, maar dat momenteel niet kunnen?

Voor ouders/verzorgers die de vrijwillige bijdrage graag willen betalen maar dat op dit moment niet kunnen, kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld www.leergeld.nl of kan het solidariteitsfonds aangesproken worden. Neem hierover contact op met de oudervereniging en/of met Jose Klink (intern begeleider kindcentrum).  

 

Betaling

U kunt het bedrag betalen middels automatische incasso, door via een Rabo-betaalverzoek te betalen of door het bedrag zelf over te maken op het rekeningnummer NL87 RABO 0135 6474 60 t.n.v. Oudervereniging Kindcentrum Warande te Lelystad. 

 

Contact

De oudervereniging is te bereiken via de mail oudervereniging.warande@stichtingschool.nl

Opgroeien in verbondenheid